Elektrisch vervoer

[RVO] Total cost of ownership voor personenauto’s

[RVO] Total cost of ownership voor personenauto’s

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onlangs een bijgewerkte versie van de ‘Handreiking Total cost of ownership (TCO)-berekening voor personenauto’s’ gepresenteerd. De kosten van de drie meest voorkomende aandrijflijnen worden met elkaar vergeleken: batterij elektrisch (BEV), benzine en diesel. Voor meer details, klik hier.

IEA rapport: “Empowering Cities for a Net Zero Future”

IEA rapport: “Empowering Cities for a Net Zero Future”

In dit IEA rapport wordt vermeld dat steden goed zijn voor meer dan 50% van de wereldbevolking, 80% van het wereldwijde BBP, twee-derde van het wereldwijde energieverbruik en meer dan 70% van de jaarlijkse wereldwijde koolstofemissies. IEA denkt dat deze factoren de komende decennia aanzienlijk zullen toenemen: naar verwachting zal in 2050 meer dan 70% van de wereldbevolking in steden wonen, wat resulteert in een enorme groei van de vraag naar stedelijke energie-infrastructuur. Lees meer door hier te klikken ……

Europese Commissie: “Voorstellen voor het verminderen van de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030, vergeleken met het niveau van 1990″

Europese Commissie: “Voorstellen voor het verminderen van de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030, vergeleken met het niveau van 1990″

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen vastgesteld om voor de EU het klimaat-, energie-, landgebruik-, vervoer- en belastingbeleid geschikt te maken om zo de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Over deze plannen is al heel wat in de media verschenen, maar we verwijzen alleen naar de volgende link, die de details duidelijk laat zien. Klik hier voor meer informatie……

Vereniging Elektrische Rijders heeft de Gouden Stekker uitgereikt aan Bert Klerk

Vereniging Elektrische Rijders heeft de Gouden Stekker uitgereikt aan Bert Klerk

Deze waardering is voor Bert Klerk’s grote verdiensten voor de ontwikkeling van elektrisch rijden in Nederland.

Het geeft ons veel genoegen hier een kort bericht aan te wijden. Thijs Aarten heeft het genoegen gehad om sinds de oprichting in 2014 tot eind 2020 met hem in het NKL bestuur te hebben samengewerkt. (NKL = Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur). Verder was Bert Klerk van 2013 tot 2020 voorzitter van het Formule E-Team, het adviesorgaan van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het Formule E-Team werken overheden, bedrijfsleven en kennis -en consumentenorganisaties samen, met als doel om elektrisch rijden in Nederland te versnellen. Daarnaast was Bert Klerk tot februari 2021 voorzitter van de Stuurgroep van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Dank Bert voor je visie en leiderschap !

Lees meer door hier te klikken.

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) artikel: “ons laadwerk is te danken aan succesvol poldermodel”

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) artikel: “ons laadwerk is te danken aan succesvol poldermodel”

Klik hier om het artikel te lezen.

Begin 2014 kwam een enthousiaste groep mensen uit de private, publieke en semipublieke sector samen, wat resulteerde in de oprichting van het ‘Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur’ (NKL).

NKL heeft sinds 2014 relevante bijdragen geleverd aan de openbare laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Nederland en daarbuiten. En ik ben er trots op dat ik onderdeel ben geweest van dit team.

Met veel plezier was ik 6 jaar bestuurslid van de stichting NKL. Aan deze betrokkenheid kwam een einde na het beëindigen van mijn tweede en laatste termijn in november 2020.

Ik zal een groot voorstander en ambassadeur van de stichting NKL blijven, en wens het nieuwe bestuur en alle NKL medewerkers veel succes.

Voor meer informatie verwijs ik naar: https://www.nklnederland.nl/

Thijs Aarten

Zijn elektrische auto’s net zo veilig als auto’s op brandstof? En is meer bekend over veiligheid in afgesloten ruimtes?

Zijn elektrische auto’s net zo veilig als auto’s op brandstof? En is meer bekend over veiligheid in afgesloten ruimtes?

Adviesbureau CE Delft concludeert dat elektrische auto’s net zo veilig zijn als auto’s op brandstof.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en namens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) heeft CE Delft een onderzoek uitgevoerd. Lees meer ……

Er is ook naar de veiligheid van auto’s in afgesloten ruimtes (parkeergarages) gekeken. Parkeergarages moeten in Nederland voldoen aan het Bouwbesluit 2012 (Rijksoverheid, 2011). Echter in het vermelde rapport zijn de veiligheidsconclusies nog niet helder.

Een relevante quote uit het rapport: In opdracht van het ministerie van BZK werkt het normalisatie instituut NEN aan een NEN-norm voor integrale brandveiligheid van parkeergarages. Het ministerie van BZK beziet aansluitend hierop mogelijke aanpassingen van de bouwregelgeving. De verwachting is dat de nieuwe norm in 2021 van kracht zal worden, waarna deze in bouwregelgeving kan worden opgenomen. Deze nieuwe versie zal waarschijnlijk alleen gelden voor nieuwbouw maar gemeenten kunnen ervoor kiezen om deze ook verplicht te stellen voor bestaande bouw. In de nieuwe versie zullen elektrisch (en andere alternatief) aangedreven voertuigen worden meegenomen. Hoe dit wordt vormgegeven is niet naar voren gekomen uit literatuur en interviews. Er zijn daarnaast regionale verschillen in eisen en voorschriften: momenteel stellen bijvoorbeeld niet alle gemeentes dezelfde eisen aan parkeergarages waarin laadpalen zijn gerealiseerd”.

Een laatste relevante quote uit het rapport: “Ons beeld is dat de regelgeving voor (brand)veiligheid in parkeergarages in relatie tot voertuigen mogelijk niet afdoende is. Echter geldt dit voor auto’s in het algemeen en niet alleen voor elektrische auto’s. Het ministerie van BZK heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een norm over integrale brandveiligheid van parkeergarages. Bij ons is niet bekend hoe de norm wordt vormgegeven.“.

We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Externe inzichten door slimme benchmarking, vervolgens lokale actie en ook internationale samenwerking

Externe inzichten door slimme benchmarking, vervolgens lokale actie en ook internationale samenwerking

We moeten de wereldwijde ontwikkelingen begrijpen om lokaal sterker te worden.

Twee specifieke verwijzingen die ik in dit verband zou willen maken. De conclusies, die men uit deze statistieken en overzichten kan trekken, zijn duidelijk en ik laat dit over aan de individuele lezer.

 

IEA: Energy Technology RD&D Budgets 2020

Ik kan de lezer echt aanbevelen om de IEA’s Energy Technology RD&D Budgets 2020 door te nemen.

De overzichten bevatten gegevens over budgetten in specifieke IEA-lidstaten en de database toont RD&D-budgetten en verschillende indicatoren. Men dient voorzichtig te zijn bij het interpreteren van de absolute cijfers. Desalniettemin laat het zien hoeveel geld er op nationaal niveau wordt uitgegeven en op welke gebieden.

Met complimenten aan IEA die op hun website vermeldt: “De volledige IEA Energy Technology RD&D Budget Database is gratis toegankelijk via IEA Data Services door in te loggen als GUEST. Raadpleeg de documentatie, handleiding of vragenlijst voor meer informatie.”.

Voor meer informatie over deze enorme hoeveelheid aan informatie van IEA, klik hier.

 

Aandeel hernieuwbare energie in EU-lidstaten (bron: Eurostat Statistics)

De “Eurostat Statistics Explained” biedt nuttige en duidelijke inzichten.

De statistieken over hernieuwbare energie geven bijvoorbeeld de volgende resultaten:

  • Aandeel hernieuwbare energie is bijna verdubbeld tussen 2004 en 2018.
  • In 2018 vertegenwoordigde hernieuwbare energie 18,9% van het energieverbruik in de EU, vergeleken met 9,6% in 2004 – de doelstelling voor 2020 is 20%.
  • Het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen dat wordt gebruikt bij vervoersactiviteiten in de EU bedroeg 8,3% in 2018.

Als je kijkt hoe Nederland het bij dit alles doet, zijn de resultaten als volgt:

  • Nederland staat op de laatste (27e) plaats in de grafiek van Eurostat over “Aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in de EU-lidstaten (2018, in% van bruto-eindverbruik van energie)” – klik hier.
  • Een positiever beeld voor Nederland (4e plaats gemeten van boven) resulteert bij bestudering van de grafiek “Aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in transport (2018, in% van bruto finaal energieverbruik)” – klik hier.

Als Nederlander, maar vooral als Europeaan en wereldburger voor ecologische kwesties, wil ik natuurlijk dat mijn land het veel beter doet in wat ik uit de Eurostat-gegevens heb gehaald. Daarom zouden enkele van de vragen moeten zijn; waarom doen de andere landen het ‘beter’ en wat belemmert ons om te presteren zoals gevraagd? Wat kunnen we leren van de beste presteerders op ons nationaal, regionaal en lokaal niveau? Deze vragen stimuleren de internationale samenwerking bij grote implementatieprojecten. Waar organisaties uit vele landen met een goede diversiteit aan deelnemen. En als de projecten gereed zijn, delen we de geleerde lessen en best practices.

Klik hier voor meer informatie over de statistieken van Eurostat.

NKL: De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is onderdeel van het Klimaatakkoord

NKL: De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is onderdeel van het Klimaatakkoord

In de NAL staat dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. Dat betekent dat er 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen op de weg komen. Om die te kunnen laden, zijn naar schatting 1,7 miljoen laadpunten nodig. Daarnaast wordt een sterke groei verwacht in elektrisch transportvervoer. De afspraken die zijn vastgelegd in de NAL, moeten ervoor zorgen dat aan de laadbehoefte van al die voertuigen kan worden voldaan.
Lees meer ….

IEA publiceert interessante informatie m.b.t. Energieopslag, EV’s, en RD&D Budget Database voor Energie-technologieën

IEA publiceert interessante informatie m.b.t. Energieopslag, EV’s, en RD&D Budget Database voor Energie-technologieën

Volgens IEA bereikte de inzet van energieopslag een recordniveau in 2018, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017.
Lees verder ….

Jaar 2018 was opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde verkoop van elektrische auto’s (1,98 miljoen), waardoor de totale wereldwijde voorraad steeg naar 5,12 miljoen, volgens IEA. De omzet steeg in 2018 met 68% ….
Lees verder ….

Een zeer interessante RD&D Budget Database voor Energie-technologieën van het IEA stelt gebruikers in staat om trends in bestedingen van energietechnologieën in IEA-landen vanaf 1977 te volgen.
Lees verder …..