Energiebesparing

IEA rapport: “Empowering Cities for a Net Zero Future”

IEA rapport: “Empowering Cities for a Net Zero Future”

In dit IEA rapport wordt vermeld dat steden goed zijn voor meer dan 50% van de wereldbevolking, 80% van het wereldwijde BBP, twee-derde van het wereldwijde energieverbruik en meer dan 70% van de jaarlijkse wereldwijde koolstofemissies. IEA denkt dat deze factoren de komende decennia aanzienlijk zullen toenemen: naar verwachting zal in 2050 meer dan 70% van de wereldbevolking in steden wonen, wat resulteert in een enorme groei van de vraag naar stedelijke energie-infrastructuur. Lees meer door hier te klikken ……

Europese Commissie: “Voorstellen voor het verminderen van de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030, vergeleken met het niveau van 1990″

Europese Commissie: “Voorstellen voor het verminderen van de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030, vergeleken met het niveau van 1990″

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen vastgesteld om voor de EU het klimaat-, energie-, landgebruik-, vervoer- en belastingbeleid geschikt te maken om zo de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Over deze plannen is al heel wat in de media verschenen, maar we verwijzen alleen naar de volgende link, die de details duidelijk laat zien. Klik hier voor meer informatie……

“Virtual Energy Plants through Energy Commons”

“Virtual Energy Plants through Energy Commons”

Update n.a.v. wijziging in 2e helft 2020.

We verwijzen graag naar de website van de stichting Future Energy Systems die een Position Paper heeft gepubliceerd: “Virtual Energy Plants through Energy Commons”.

Dit Position Paper beschrijft op hoofdlijnen het Energy Commons gedachtegoed. Het is een belangrijke aanzet om samen Energy Commons op te zetten en technologie daarvoor in co-creatie te ontwikkelen en slim toe te passen. Lees meer ….

Energy Commons Institute (ECI)

Energy Commons Institute (ECI)

Vrijdag 25 oktober jl. vond in Groningen een bijeenkomst plaats met als thema “Samen Doen”. De bijeenkomst was georganiseerd door de nieuwe stichting ”Energy Commons Institute”, en gastheer was Centrum voor Vakopleidingen “Leerbouwen”. Meer dan 150 aanwezigen zagen hoe verschillende organisaties hun kennis en ervaringen op het verduurzamingsvlak in de bebouwde omgeving met elkaar deelden in interactieve sessies.
NB. Leerbouwen is er voor de mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. In goede samenwerking met het bedrijfsleven, gemeentes, UWV, Werk in Zicht en uitzendbureaus zorgen zij voor bouwopleidingen en cursussen op maat.

IEA publiceert interessante informatie m.b.t. Energieopslag, EV’s, en RD&D Budget Database voor Energie-technologieën

IEA publiceert interessante informatie m.b.t. Energieopslag, EV’s, en RD&D Budget Database voor Energie-technologieën

Volgens IEA bereikte de inzet van energieopslag een recordniveau in 2018, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017.
Lees verder ….

Jaar 2018 was opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde verkoop van elektrische auto’s (1,98 miljoen), waardoor de totale wereldwijde voorraad steeg naar 5,12 miljoen, volgens IEA. De omzet steeg in 2018 met 68% ….
Lees verder ….

Een zeer interessante RD&D Budget Database voor Energie-technologieën van het IEA stelt gebruikers in staat om trends in bestedingen van energietechnologieën in IEA-landen vanaf 1977 te volgen.
Lees verder …..

Concept Klimaat akkoord NL

Concept Klimaat akkoord NL

Doorrekening Klimaatakkoord | 1 miljard extra investeringen nodig in elektriciteitsnet voor zonne-energie in Noord-Nederland
Een artikel in Solar magazine, met bovengenoemd ‘kop’, gepubliceerd 13 maart 2019 maakt bij ons wel wat los.

QUOTE ‘Als de groei van zonne-energie doorzet, moet in Noord-Nederland 1 miljard extra geïnvesteerd worden in het elektriciteitsnet om zonnepanelen aan te sluiten. Dit blijkt uit de doorrekening van het Klimaatakkoord.
Dit concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport ‘Effecten ontwerp-Klimaatakkoord’. Dit rapport bevat de doorrekening van de effecten van het Ontwerp Klimaatakkoord dat in december is gepresenteerd.
De netwerkkosten zijn in beeld gebracht door TenneT en de 3 grootste regionale netbeheerders Stedin, Enexis en Liander. Daarbij is uitgegaan van aannames over de invulling van de productie van hernieuwbaar en ontwikkeling van de vraag die zijn afgestemd met het PBL. ‘Er is meegenomen dat er extra investeringen van circa 1 miljard euro in het hoogspanningsnetwerk nodig zijn indien zon-pv in Noord-Nederland groeit naar een capaciteit van 3 tot 4 gigawattpiek’, schrijft het PBL. ‘Vanaf 3 à 4 gigawattpiek zon-pv in Noord-Nederland is er extra transportcapaciteit nodig op het extra hoogspanningsnet (EHS), waardoor de investeringen circa 1 miljard euro hoger uitvallen.’ UNQUOTE

Het is toch al zo lang bekend dat er meer geïnvesteerd moet worden in onze infrastructuur. De schrijver van deze blog die, als voormalig directeur/CEO van KEMA en voormalig CEO van Ecofys, kennis heeft van deze onderwerpen, vraagt zich af waarom ons gezamenlijke voorspellingsvermogen niet in tijdige acties heeft geresulteerd. We hebben de kennis en moeten dus toch in staat zijn om maatschappij slimme oplossingen tijdig te kiezen en implementeren.
Aan de andere kant; deze problematiek geeft ruimte voor mooie alternatieven, zoals Opslag ! Immers, flexibiliteit en dus opslag is essentieel in de energie transitie. Vanwege die reden is een gerelateerd bedrijf, EnShared, lid van het Flexiblepower Alliance Network.

NVDE: Onderzoek ECN: Klimaatakkoord kan ruim 70.000 banen creëren
Interessant artikel; lees meer …..

CPB: Doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord
De recente doorberekening ontwerp-Klimaatakkoord van het Centraal Planbureau (CPB) laat zien wat de implicaties zijn van het bestaande klimaatbeleid en de verschillende plannen die het kabinet wil nemen, richting 2030.
Volgens de doorberekening wordt de gewenste CO2-reductie met de bestaande plannen niet gehaald, blijft de industrie achter in klimaattermen en worden vooral de lage inkomensgroepen getroffen in hun portemonnee. Het Kabinet reageerde hierop door bekend te maken dat de verhoging op de energiebelasting vanaf 2020 wordt teruggedraaid en door het instellen van een (nog nader te bepalen) ‘CO2-heffing’ voor bedrijven.
Lees meer ….