Portfolio NL

Record aantal van 140.000 thuisbatterijen geïnstalleerd in Europa in 2020

Record aantal van 140.000 thuisbatterijen geïnstalleerd in Europa in 2020

Effectief en meer gebruik van duurzaam opgewekte energie in woningen (voornamelijk door zonnepanelen) vereist uiteindelijk opslagfaciliteiten in huis of in de buurt. Het is een onderwerp waar we ons al jaren mee bezig houden.

Volgens het laatste rapport van Solar Power Europe – European Market Outlook for Residential Battery Storage 2021-2025: “In 2020 werden in Europa ongeveer 140.000 huishoudelijke batterijsystemen met een gecombineerde opslagcapaciteit van meer dan 1 GWh geïnstalleerd“. Een opmerkelijke prestatie!

Nog een belangrijk citaat uit het rapport (NB. ‘vertaald’ vanuit de Engelse versie): “In Nederland gaan er in de nabije toekomst geen grote veranderingen plaatsvinden. Hier is de salderingsregeling voor residentiële PV-systemen nog steeds de belangrijkste barrière voor eigen verbruik via batterijen en blijft volledig van kracht tot 2023.” Naar onze mening moet de financiële randvoorwaarden in Nederland worden aangepast om betere en meer duurzaamheidscomponenten te accommoderen om de nationale klimaatdoelstellingen te halen. We realiseren ons dat er discussies over dit onderwerp gaande zijn en dat bepaalde veranderingen te verwachten zijn, maar hoe snel? (zie ook: https://www.aarten-es.com/blog-post/acm-transporttarieven-moeten-geen-belemmering-zijn-bij-aanleg-elektriciteitsopslag/).

Het rapport “European Market Outlook for Residential Battery Storage 2021-2025” geeft ook enkele interessante inzichten in de toekomstige kostenontwikkelingen. We verwachten dat de productiekosten van batterijen verder zullen dalen, vooral als het daadwerkelijk geïnstalleerde aantal toeneemt.

Laten we leren van de Duitse ervaringen. Zoals vermeld in onze blog “De Duurzame Woning: inzichtelijk maken van diverse mogelijkheden”, met o.m. Zonatlas, is het erg belangrijk om eigenaren van woningen nuttige inzichten te geven, zodat ze kunnen beoordelen wat het potentieel van elektriciteitsopslag voor hen kan betekenen. Zonatlas werkt zeer nauw samen met het Duitse tetraeder.solar, en haalt daarmee de Duitse ervaring naar Nederland. (zie ook: https://www.aarten-es.com/blog-post/de-duurzame-woning-inzichtelijk-maken-van-diverse-mogelijkheden/).

We verwijzen ook graag naar een andere recente blog over Opslag; https://www.aarten-es.com/blog-post/de-kracht-van-energieopslagsystemen-voor-thuisgebruik/.

Samenvattend: dit zeer relevante rapport, met een brede focus, uitgegeven door de internationale organisatie Solar Power Europe, toont opnieuw de verschillende huidige mogelijkheden om de energietransitie te versnellen. Voor meer details, klik hier.

De Duurzame Woning: inzichtelijk maken van diverse mogelijkheden

De Duurzame Woning: inzichtelijk maken van diverse mogelijkheden

Er wordt veel geschreven over de gewenste verduurzamingsstappen in onze eigen woning of bedrijfsruimte. Vele eigenaren zijn individueel al goed bezig; anderen pakken het in collectief verband op. Maar los van de aanpak is in eerste instantie inzicht nodig in de mogelijkheden en de kostenconsequenties. Maar waar halen we de informatie vandaan? En welke informatiebronnen kunnen we wel vertrouwen?

Veel gestelde vragen

Wat kunnen we nu al doen, en wat op een later moment? Immers, de uiteindelijke warmtevoorziening moet ook passen in de lokale/gemeentelijke plannen. Het laatste wat een individuele huiseigenaar wil doen is nutteloos investeren. Bijvoorbeeld: blijft het aardgasnet bestaan en gaan we op den duur over op groengas en/of waterstof? Of wordt de verwarming van ons pand volledig gerealiseerd zonder het gebruik van aardgas en/of duurzame gassen, en wat zijn dan die mogelijkheden? Hoe staat het met een eventueel warmtenet in de buurt? Kunnen we nu al een hybride warmtepomp plaatsen, omdat de besparing op het aardgasverbruik en de resulterende kostverlagingen al zodanig zijn, dat er nu al een goede en betaalbare verduurzamingsstap kan worden gezet, ongeacht wat de toekomstige lokale/gemeentelijke situatie zal worden?

En dan zijn er nog de vragen over de mate van technologische ontwikkeling (is het apparaat wel goed doorontwikkeld en geeft het geen onnodige storingen) en bijbehorend kostenplaatje. Aan de positieve ontwikkeling van de zonnepanelen over de laatste 20 jaren zien we een enorme verbetering qua prestaties en betrouwbaarheid en kostenreducties.

Gemeentelijke Plannen

De gemeentelijke plannen zullen in een zgn. Lokale Energiestrategie (LES) worden verwoord, en deze zullen een nauwe relatie vertonen met de Regionale Energiestrategie (RES). Dus het is belangrijk om via de betreffende gemeentelijke website deze informatie op te vragen. Dan heeft men een beeld van de plannen in de komende 10-20 jaar. Echter, ongeacht deze gemeentelijke visies, loont het om altijd en z.s.m. te starten met de implementatie van energiebesparende maatregelen (eg. isolatie toepassen waar dit kan, maar denk wel aan goede ventilatie; HR++ glas of beter; energiezuinige huishoudelijke apparaten). Verder is het altijd verstandig om zonnepanelen te plaatsen, daar waar het kan.

 

Aantal voorbeelden

In dit kader willen wij daarom graag verwijzen naar respectievelijk Zonatlas.nl en Warmtepompplein.nl, die bepaalde informatie voor de individuele huis/gebouweigenaren op dit moment gratis toegankelijk maakt.

Zonne-energie – informatie via Zonatlas.nl

Via Zonatlas kan een individuele huiseigenaar of bedrijf eenvoudig zelf zien wat de elektriciteitsopwekkingspotentie van het pand is d.m.v. zonnepanelen. Re. link: https://www.zonatlas.nl/start/

NB. Zonatlas heeft de geschiktheid van bijna alle daken in Nederland doorgerekend en in kaart gebracht. Door o.m. gebruik te maken van hoogtedata, meerjarige weerdata, en intensiteit berekening van zonnestraling zijn de hellingshoek(en), oriëntatiepunten t.o.v. de zon, schaduwvlakken en nog meer technische data gecombineerd om de zonne-energie opbrengst van het dak te berekenen. En wel op 30cm nauwkeurig! Zonatlas heeft de zonne-energie opbrengst van meer dan 13 miljoen gebouwen in Nederland in kaart gebracht.

Verder biedt Zonatlas additionele informatie als de Gemeente, waartoe de opgegeven postcode met huisnummer behoort, een lidmaatschap op Zonatlas heeft. We geven in dit verband 2 voorbeelden. (1) Op de Zonatlas-website kan men een thuisbatterij ‘aanzetten’, en zien wat de effecten daarvan zijn. In separate blogs hebben we al gewezen op het belang van de thuis- of buurtbatterijen. Re. link: https://www.aarten-es.com/language/nl/nieuws-energieopslag/. De batterij-ontwikkelingen zullen hard nodig zijn om de transitie op effectieve en betaalbare wijze te versnellen. (2) Ook kan men bekijken wat de effecten zijn van warmteopwekking, van de door zonnecollectoren/zonneboiler opgewekte energie.

Een andere ontwikkeling, die op aanvraag beschikbaar is, focust op het geven van inzicht in de effecten als een elektrische auto aan het zonnepanelen-systeem wordt gekoppeld.

Warmtevoorziening – informatie via Warmtepompplein.nl

Met Warmtepompplein.nl kan een individuele huiseigenaar of bedrijf ontdekken welke warmtepomp het beste past. Re. link: https://warmtepompplein.nl/quickscan/Door postcode en huisnummer in te vullen, verkrijgt men een advies voor een all-electric- en hybride lucht-water warmtepomp. NB. Deze tool is gebaseerd op de formules beschreven in ISSO 51 (norm warmteverliesberekening). Een warmtepomp vraagt wel elektriciteit, hetgeen weer deels of volledig kan worden gecompenseerd door het plaatsen van (extra) zonnepanelen. Zodoende is de link met Zonatlas belangrijk.

Meer inzicht bieden via integrale aanpak

De schrijver van deze blog heeft toestemming om hier te stellen dat er ‘achter de schermen van Zonatlas en Warmtepompplein’ hard wordt gewerkt om de verschillende verduurzamingscomponenten slim aan elkaar te koppelen, zodat men op eenvoudige en effectieve wijze goed inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden van het eigen pand kan verkrijgen. Echter, de aanwezige tools geven nu al een goed inzicht !

Vereniging Elektrische Rijders heeft de Gouden Stekker uitgereikt aan Bert Klerk

Vereniging Elektrische Rijders heeft de Gouden Stekker uitgereikt aan Bert Klerk

Deze waardering is voor Bert Klerk’s grote verdiensten voor de ontwikkeling van elektrisch rijden in Nederland.

Het geeft ons veel genoegen hier een kort bericht aan te wijden. Thijs Aarten heeft het genoegen gehad om sinds de oprichting in 2014 tot eind 2020 met hem in het NKL bestuur te hebben samengewerkt. (NKL = Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur). Verder was Bert Klerk van 2013 tot 2020 voorzitter van het Formule E-Team, het adviesorgaan van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het Formule E-Team werken overheden, bedrijfsleven en kennis -en consumentenorganisaties samen, met als doel om elektrisch rijden in Nederland te versnellen. Daarnaast was Bert Klerk tot februari 2021 voorzitter van de Stuurgroep van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Dank Bert voor je visie en leiderschap !

Lees meer door hier te klikken.

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) artikel: “ons laadwerk is te danken aan succesvol poldermodel”

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) artikel: “ons laadwerk is te danken aan succesvol poldermodel”

Klik hier om het artikel te lezen.

Begin 2014 kwam een enthousiaste groep mensen uit de private, publieke en semipublieke sector samen, wat resulteerde in de oprichting van het ‘Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur’ (NKL).

NKL heeft sinds 2014 relevante bijdragen geleverd aan de openbare laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Nederland en daarbuiten. En ik ben er trots op dat ik onderdeel ben geweest van dit team.

Met veel plezier was ik 6 jaar bestuurslid van de stichting NKL. Aan deze betrokkenheid kwam een einde na het beëindigen van mijn tweede en laatste termijn in november 2020.

Ik zal een groot voorstander en ambassadeur van de stichting NKL blijven, en wens het nieuwe bestuur en alle NKL medewerkers veel succes.

Voor meer informatie verwijs ik naar: https://www.nklnederland.nl/

Thijs Aarten

Zijn elektrische auto’s net zo veilig als auto’s op brandstof? En is meer bekend over veiligheid in afgesloten ruimtes?

Zijn elektrische auto’s net zo veilig als auto’s op brandstof? En is meer bekend over veiligheid in afgesloten ruimtes?

Adviesbureau CE Delft concludeert dat elektrische auto’s net zo veilig zijn als auto’s op brandstof.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en namens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) heeft CE Delft een onderzoek uitgevoerd. Lees meer ……

Er is ook naar de veiligheid van auto’s in afgesloten ruimtes (parkeergarages) gekeken. Parkeergarages moeten in Nederland voldoen aan het Bouwbesluit 2012 (Rijksoverheid, 2011). Echter in het vermelde rapport zijn de veiligheidsconclusies nog niet helder.

Een relevante quote uit het rapport: In opdracht van het ministerie van BZK werkt het normalisatie instituut NEN aan een NEN-norm voor integrale brandveiligheid van parkeergarages. Het ministerie van BZK beziet aansluitend hierop mogelijke aanpassingen van de bouwregelgeving. De verwachting is dat de nieuwe norm in 2021 van kracht zal worden, waarna deze in bouwregelgeving kan worden opgenomen. Deze nieuwe versie zal waarschijnlijk alleen gelden voor nieuwbouw maar gemeenten kunnen ervoor kiezen om deze ook verplicht te stellen voor bestaande bouw. In de nieuwe versie zullen elektrisch (en andere alternatief) aangedreven voertuigen worden meegenomen. Hoe dit wordt vormgegeven is niet naar voren gekomen uit literatuur en interviews. Er zijn daarnaast regionale verschillen in eisen en voorschriften: momenteel stellen bijvoorbeeld niet alle gemeentes dezelfde eisen aan parkeergarages waarin laadpalen zijn gerealiseerd”.

Een laatste relevante quote uit het rapport: “Ons beeld is dat de regelgeving voor (brand)veiligheid in parkeergarages in relatie tot voertuigen mogelijk niet afdoende is. Echter geldt dit voor auto’s in het algemeen en niet alleen voor elektrische auto’s. Het ministerie van BZK heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een norm over integrale brandveiligheid van parkeergarages. Bij ons is niet bekend hoe de norm wordt vormgegeven.“.

We houden de ontwikkelingen in de gaten.

40 middelgrote gemeenten stellen: ‘Overstimulering’ is géén argument voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen

40 middelgrote gemeenten stellen: ‘Overstimulering’ is géén argument voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen

Opmerkelijke conclusies uit een second opinion onderzoek uitgevoerd door Stichting Economisch Onderzoek (SEO) op verzoek van het G-40 stedennetwerk.

Volgens het G40-stedennetwerk: “De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 8 oktober het wetsvoorstel Afbouw Salderingsregeling voor kleinverbruikers ingediend. Met deze wet wordt één van de weinige maatregelen die de burger stimuleert om te investeren in lokale duurzame energie opzij geschoven. Reden voor de afbouw is de verwachting van ‘overstimulering’. Maar uit onderzoek in opdracht van het G40-netwerk blijkt dat overstimulering door behoud van de salderingsregeling niet is aangetoond. De minister baseert zijn wetsvoorstel op diverse onderzoeken, waaronder de door PWC uitgevoerde Evaluatieonderzoeken. Mede op grond daarvan wordt de conclusie getrokken dat er sprake is van ‘overstimulering’ als de bestaande salderingsregeling blijft voortbestaan. Het G40-netwerk heeft de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) van de UVA gevraagd een second opinion uit te voeren op de PWC-onderzoeken. Conclusie: overstimulering als motivator is niet verklaard aangetoond of onderbouwd.”. Lees meer …..

Een opmerkelijke maar ook zorgelijke conclusie. Immers: alles moet gedaan worden om bewoners en eigenaren van panden proactief aan verduurzaming te laten deelnemen. Plaatsen van zonnepanelen is één van die oplossingen. Laatste wat we willen zijn onnodige hindernissen.

Voor inzage in het rapport, klik hier.

Opmerking: Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan.

Warmtepompplein.nl

Warmtepompplein.nl

Adviesbureau BDH is in 2020 een samenwerking aangegaan met EnShared. EnShared heeft het initiatief van Warmtepompplein.nl van BDH overgenomen.

Dit online informatieportaal is dé informatieplek voor consumenten over warmtepompen in woningen. Door deze samenwerking kunnen beide organisaties zich nog beter inzetten voor het verduurzamen van bestaande en nieuwe woningen.

Naast het onafhankelijke zonne-energie platform Zonatlas is EnShared blij om met Warmtepompplein.nl meer woningeigenaren te helpen met de complexe verduurzamingvraagstukken waar zij mee worstelen.

Link naar de volgende websites:

Bij vragen benader EnShared rechtstreeks via email (roel.aarten@enshared.nl) of telefoonnummer 088-6441717.

Externe inzichten door slimme benchmarking, vervolgens lokale actie en ook internationale samenwerking

Externe inzichten door slimme benchmarking, vervolgens lokale actie en ook internationale samenwerking

We moeten de wereldwijde ontwikkelingen begrijpen om lokaal sterker te worden.

Twee specifieke verwijzingen die ik in dit verband zou willen maken. De conclusies, die men uit deze statistieken en overzichten kan trekken, zijn duidelijk en ik laat dit over aan de individuele lezer.

 

IEA: Energy Technology RD&D Budgets 2020

Ik kan de lezer echt aanbevelen om de IEA’s Energy Technology RD&D Budgets 2020 door te nemen.

De overzichten bevatten gegevens over budgetten in specifieke IEA-lidstaten en de database toont RD&D-budgetten en verschillende indicatoren. Men dient voorzichtig te zijn bij het interpreteren van de absolute cijfers. Desalniettemin laat het zien hoeveel geld er op nationaal niveau wordt uitgegeven en op welke gebieden.

Met complimenten aan IEA die op hun website vermeldt: “De volledige IEA Energy Technology RD&D Budget Database is gratis toegankelijk via IEA Data Services door in te loggen als GUEST. Raadpleeg de documentatie, handleiding of vragenlijst voor meer informatie.”.

Voor meer informatie over deze enorme hoeveelheid aan informatie van IEA, klik hier.

 

Aandeel hernieuwbare energie in EU-lidstaten (bron: Eurostat Statistics)

De “Eurostat Statistics Explained” biedt nuttige en duidelijke inzichten.

De statistieken over hernieuwbare energie geven bijvoorbeeld de volgende resultaten:

  • Aandeel hernieuwbare energie is bijna verdubbeld tussen 2004 en 2018.
  • In 2018 vertegenwoordigde hernieuwbare energie 18,9% van het energieverbruik in de EU, vergeleken met 9,6% in 2004 – de doelstelling voor 2020 is 20%.
  • Het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen dat wordt gebruikt bij vervoersactiviteiten in de EU bedroeg 8,3% in 2018.

Als je kijkt hoe Nederland het bij dit alles doet, zijn de resultaten als volgt:

  • Nederland staat op de laatste (27e) plaats in de grafiek van Eurostat over “Aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in de EU-lidstaten (2018, in% van bruto-eindverbruik van energie)” – klik hier.
  • Een positiever beeld voor Nederland (4e plaats gemeten van boven) resulteert bij bestudering van de grafiek “Aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in transport (2018, in% van bruto finaal energieverbruik)” – klik hier.

Als Nederlander, maar vooral als Europeaan en wereldburger voor ecologische kwesties, wil ik natuurlijk dat mijn land het veel beter doet in wat ik uit de Eurostat-gegevens heb gehaald. Daarom zouden enkele van de vragen moeten zijn; waarom doen de andere landen het ‘beter’ en wat belemmert ons om te presteren zoals gevraagd? Wat kunnen we leren van de beste presteerders op ons nationaal, regionaal en lokaal niveau? Deze vragen stimuleren de internationale samenwerking bij grote implementatieprojecten. Waar organisaties uit vele landen met een goede diversiteit aan deelnemen. En als de projecten gereed zijn, delen we de geleerde lessen en best practices.

Klik hier voor meer informatie over de statistieken van Eurostat.