Klimaatberaad [10 juli 2018]: Het Nederlandse Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen.

Klimaatberaad [10 juli 2018]: Het Nederlandse Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen.

Klimaatberaad [10 juli 2018]: Het Nederlandse Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen.

Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven het Klimaatakkoord Voorstel op hoofdlijnen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) gaan het Voorstel nu doorrekenen. Het is vervolgens aan het kabinet en de Tweede Kamer om met richtinggevende keuzes te komen. Daarna gaan partijen de hoofdlijnen uitwerken in concrete afspraken. Waarschijnlijk ligt er eind dit jaar een akkoord met handtekeningen.

Volgens het Nederlandse Klimaatakkoord Voorstel: “In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven daarbij is om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad. Op 5 maart 2018 hadden 195 landen het Akkoord ondertekend. Daarmee is er een wereldwijde coalitie van landen die het risico op klimaatverandering gaan beperken.

Het nationale Klimaatakkoord, de Nederlandse bijdrage aan ‘Parijs’, heeft een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Daarnaast kan de Europese inzet van het kabinet leiden tot een aangescherpte ambitie richting de 55 procent.”

Voor meer informatie, lees ….

De detail voorstellen kunnen hier worden gevonden.

Met dank aan de NVDE die een mooi overzicht heeft gemaakt (lees …..) komt de CO2 reductie per sector (vermindering in 2030 t.o.v. 1990) hier op neer:

  • Op het gebied van elektriciteit moet de meeste CO2-reductie gerealiseerd worden: 20,2 megaton.
  • Bij industrie: 14,3 megaton.
  • Bij mobiliteit: 7,3 megaton.
  • Bij landbouw en landgebruik: 3,5 megaton.
  • Bij de gebouwde omgeving het minst: 3,4 megaton.

Dit alles biedt enorme kansen voor de grootschalige implementatie van decentrale duurzame energiebronnen en lokale opslag. Wat betreft ZonPV; lees meer in Solar Magazine ….

M.b.t. de gebouwde omgeving stelt het Klimaatakkoord Voorstel:

  • “Om de klimaatdoelen te halen moeten bijna alle gebouwen in Nederland onderhanden genomen worden. Dat betekent ruwweg 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzamen in 2021 en ruim voor 2030 al in een ritme van 200.000 per jaar zitten. In dat geval kunnen we in 2030 gezamenlijk 3,4 Mton minder CO2 uitstoten dan in het referentiescenario.”
  • “Een gestructureerde aanpak betekent een wijkgerichte benadering. Gemeenten spelen daarbij een cruciale rol. Samen met bewoners en gebouweigenaren zal in een zorgvuldig proces een afweging moeten worden gemaakt wat per wijk de beste oplossing is, als huizen niet langer met de traditionele cv-ketel worden verwarmd. Per wijk kan de oplossing verschillen. Dichte bebouwing, woningen van voor 1995? Dan is vaak een warmtenet de oplossing. Nieuwere huizen, in ruim opgezette wijk? Dan kan all electric beter voldoen. En voor veel wijken geldt dat het aardgasnet tot na 2030 gewoon nog blijft liggen. Isoleren en met een hybride ketel (veel) minder gas verstoken, is dan een verstandige (tussen)oplossing. Maar de technische staat van de woningen is niet de enige factor, de wensen van bewoners en andere uitdagingen in de wijk dan de energievoorziening, bepalen net zo goed de uitkomst.”
  • Over de veranderingen in de energiebelasting zegt het Klimaatakkoord Voorstel: “Een eerste stap kan in 2020 worden gezet met 5,5 ct/m3 erbij voor aardas en 2,7 ct/kWh eraf voor elektriciteit. Verder stappen zijn wenselijk en nodig. Daarvoor zijn diverse varianten mogelijk. Berekeningen laten zien dat 20 ct/m3 bij aardgas erbij en 7,34 ct/kWh eraf bij elektriciteit ervoor zorgt dat isolatie en duurzame verwarmingsopties veel aantrekkelijker worden. Wanneer deze verschuiving wordt gecombineerd met een verhoging van de energiebelastingvermindering van 81 euro, wordt voor alle inkomensgroepen een neutraal tot positief koopkrachteffect bereikt.”
  • T.a.v. kosten en financiering wordt verder gesteld: “Naast meer ruimte in de energierekening is er aantrekkelijker financiering nodig, waarbij de maandlasten van de lening niet hoger liggen dan de besparing op de energierekening. Het Rijk neemt zich voor om gebouw gebonden financiering mogelijk te maken door het Burgerlijk Wetboek aan te passen. En banken committeren zich onder de juiste randvoorwaarden aan het ontwikkelen van aantrekkelijke gebouw gebonden financieringsmogelijkheden met lange looptijd en lage rente, en dus lage maandlasten. Ook zal de financiering van VvE’s – onder andere via het SVN – verder worden uitgebreid. “

Het Klimaatakkoord Voorstel schrijft het huidige aardgasnetwerk nog niet af en terecht ! Het huidige gasnetwerk is uitermate geschikt voor duurzaam gas. Verder is opgenomen dat er demonstratieprojecten gaan komen voor duurzaam gas en waterstof.

In conclusie kan worden gezegd, ook al zullen alle details en consequenties (voor ons allen) nader moeten worden uitgewerkt, dat er veel gaat veranderen en dat er enorm veel activiteiten op het duurzaamheidsvlak gaan plaatsvinden in de komende decennia. Hetgeen vele kansen biedt voor burgers en bedrijfsleven.

We kunnen ons echter voorstellen dat er onder de bevolking vele vragen (gaan) leven. Welke keuze moet ik nu maken en wanneer? Welke partij kan me betrouwbaar adviseren zonder dat ik het gevoel krijg iets ‘door de strot te worden geduwd’? Wie helpt me bij de financiering en hoe weet ik dat ik de meest optimale keuze maak?

De mensen bij EnShared en Zonatlas NL staan klaar om vragen en wensen in concrete en betaalbare projecten om te zetten. Aarzel daarom niet ons te benaderen.

Aarten Energy Solutions team

Achtergrondinformatie:

Het Klimaatberaad is het coördinerend overlegorgaan om tot een nationaal Klimaatakkoord te komen. Het Klimaatberaad bestaat uit de voorzitters van de sectortafels en maatschappelijke organisaties, medeoverheden en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). Lees meer ….