Raad van State: Grote stappen zijn nu noodzakelijk om doelstellingen Klimaatwet te halen

Raad van State: Grote stappen zijn nu noodzakelijk om doelstellingen Klimaatwet te halen

Raad van State: Grote stappen zijn nu noodzakelijk om doelstellingen Klimaatwet te halen

Raad van State

De Raad van State zet op haar website op 30 oktober jl. het volgende bericht: “De klimaatdoelen die regering en parlement zichzelf hebben gesteld in de Klimaatwet worden niet gehaald. Dat kan alleen als er nu al aanvullende maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen beduidend te verminderen. Daarmee kan niet worden gewacht. Uit de Klimaat- en Energieverkenning 2020 van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat er geen wezenlijke voortuitgang is geboekt ten opzichte van vorig jaar: de geschatte vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 blijft met 34% ver achter op het wettelijke doel van 49%. Ook het einddoel, een vermindering van de uitstoot in 2050 met 95%, lijkt hiermee uit zicht. Er is nu een samenhangend en gecoördineerd wetgevingsprogramma nodig om de doelen alsnog te bereiken. Verder is er nog veel nodig om de zogenoemde regionale energiestrategieën succesvol uit te voeren.”

Klik hier voor meer informatie.

Op de website wordt verder gesteld: “In de Klimaatwet die sinds 1 september 2019 geldt, heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een nieuwe taak gekregen: het toetsen van het klimaatbeleid van de regering. Zij doet dat door elke vijf jaar het Klimaatplan van de regering te toetsen. Dit is voor het eerst gebeurd in oktober 2019. Dit jaar heeft de Afdeling advisering zich voor het eerst gebogen over de jaarlijkse Klimaatnota. Om deze nieuwe taak goed te kunnen uitvoeren, maakt de Afdeling advisering gebruik van een toetsingskader.”.

Toetsingskader Afdeling advisering van de Raad van State

De Afdeling advisering toetst het Klimaatplan aan de hand van een vast toetsingskader. Dat bestaat uit vier onderdelen:

 • Klimaatdoelen
 • Bestuurlijke- en uitvoeringsaspecten
 • Economische afwegingen
 • Juridische aspecten

Het toetsingskader is bedoeld voor het Klimaatplan, maar kan ook het startpunt zijn voor de toetsing van de Klimaatnota en de Voortgangsrapportage, aldus de Raad van State op zijn website.

Het is bijzonder goed dat we deze belangrijke instantie (*) hebben om de Nederlandse bevolking goed te informeren. (*): De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van Nederland.

In eerdere blogs op onze website werd al gesteld dat Nederland bepaald niet vooroploopt in Europa en op gebied van hernieuwbare energie (zie blog door hier de link aan te klikken) Nederland op de laatste plaatst staat. Dit soort berichten voeden het beeld dat nu ook door de Raad van State wordt geschetst. We moeten meer en sneller optreden !

Klimaat- en Energieverkenning 2020

In de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV), recentelijk door het Planbureau voor de Leefomgeving gepubliceerd staan een aantal interessante bevindingen. Hieronder hebben we diverse relevante punten in Italics vermeld.

6 belangrijke observaties die in de KEV worden gedeeld en die zorgen baren, maar ook niet verwonderlijk zijn, gelet op eerdere blogs die we hebben geschreven:

 1. Tempo emissiereductie moet verdubbelen om het reductiedoel voor 2030 te bereiken.
 2. Ook met een omvangrijke tweede coronagolf is het halen van het Urgenda-doel niet zeker.
 3. Meeste emissiereductie in de elektriciteitssector, minder in de eindverbruikssectoren.
 4. Hernieuwbare warmte en brandstoffen blijven achter en tempo energiebesparing daalt.
 5. Nederland is steeds meer afhankelijk van de import van aardgas.
 6. De broeikasgasvoetafdruk van Nederland is groter dan de nationale broeikasgasemissie.

Het mooie van zo’n uitgebreid rapport is veel detail informatie, maar dat kan ook weer een nadeel zijn; ziet men door de bomen het bos nog wel …..?

De KEV geeft de verdeling weer van Broeikasgasemissies in Nederland (in megaton CO2-equivalenten) over de verschillende sectoren in het jaar 2019 (voorlopige gegevens RIVM/Emissieregistratie):

 • Landgebruik: 4,8
 • Gebouwde Omgeving: 23,3 (=12,3% van totaal emissies)
 • Landbouw: 26,4
 • Mobiliteit: 35,2
 • Elektriciteit: 42,3
 • Industrie: 56,7
 • Totaal = 188,7

Het rapport laat toekomstige projecties zien en vandaar de zorgen die worden geuit.

Paar andere relevante feiten uit de sectie ‘Gebouwde Omgeving’ van de KEV, willen we nog graag vermelden:

 • De Nederlandse huishoudens leveren met 70% aandeel de grootste bijdrage aan de totale uitstoot van de gebouwde omgeving.
 • De uitstoot van broeikasgassen door huishoudens en diensten wordt vrijwel volledig bepaald door het gasverbruik voor ruimteverwarming, warmwaterbereiding en koken. Op zich geen nieuws hier, maar het laat weer eens zien dat isolatiemaatregelen zeer belangrijk zijn.
 • Daling gasverbruik door afname van huishoudgrootte, klimaatverandering en verbeterde energetische kwaliteit woningen. Een gemiddelde gasgestookte woning verbruikt nu (anno 2020) rond de 1.250 kubieke meter aardgas, terwijl dit in 2000 nog bijna 1.950 kubieke meter was. In de raming van de KEV wordt verwacht dat het aardgasverbruik zal afnemen voor een gemiddelde op aardgas verwarmde woning in 2030 van net iets meer dan 1.000 kubieke meter gas.
 • Het verbruik van elektriciteit in woningen is sinds 2012 ongeveer gestabiliseerd. Een gemiddeld huishouden gebruikte in 2019 circa 3.100 kilowattuur per jaar. Dit zal in 2030 verder zijn gedaald naar ongeveer 2.600 kilowattuur. Dit betreft het totaal van levering vanuit het net plus eigen opwekking.
 • M.b.t. energiebesparende maatregelen moet men onderscheid maken tussen enerzijds de zgn. losse maatregelen zoals vloer-, dak-, gevel- of raamisolatie en vervanging van verwarmingssystemen en renovaties die veel al een geïntegreerd karakter (kunnen) hebben.
 • De KEV rapporteert een paar interessante getallen: in 2018 zijn 450.000 isolatiemaatregelen getroffen, 280.000 glasverbeteringen aangebracht, en 375.000 cv-ketels vervangen door een hr-ketel of warmtepomp (RVO 2019).
 • TNO heeft recentelijk geconcludeerd dat verbeterd verbruiks- en kostenoverzicht geen meetbaar besparingseffect heeft t.o.v. de oude situatie. Opmerkelijk en dit roept diverse vragen op; hoe kunnen we beter inzicht geven dat het menselijk gedrag ten positieve beïnvloedt.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar het PBL: https://www.pbl.nl/nieuws/2020/klimaat-en-energieverkenning-2020-behalen-urgenda-reductiedoel-2020-onzeker-kabinetsdoel-2030-nog-niet-in-zicht