[sept. 2018] details over Prinsjesdag en het Klimaatakkoord

[sept. 2018] details over Prinsjesdag en het Klimaatakkoord

[sept. 2018] details over Prinsjesdag en het Klimaatakkoord

In de Miljoenen nota (klik hier voor een link), staat een duidelijke paragraaf over het klimaat (pag. 62 en 63):

  • In 2030 wil het kabinet bereikt hebben dat de broeikasgasuitstoot 49 procent lager is dan in 1990. In Europa pleit het kabinet voor een verdergaande reductie van 55 procent.
  • Naast de maatregelen die in het Regeerakkoord staan, zoals vergroening van het belastingstelsel en een verbod op elektriciteitsproductie met kolen, wordt gewerkt aan een nationaal Klimaatakkoord. Dit akkoord moet invulling geven aan de doelstelling van het kabinet voor 2030. Ook wordt hiermee een eerste stap gezet in de richting van het doel van de Klimaatwet, dat in 2050 de uitstoot 95 procent lager is.
  • Betaalbaarheid en het principe van «de vervuiler betaalt» staan centraal.
  • Duidelijke doelen per sector in 2030  voor wat betreft reductie in Mton CO2-equivalenten.