Disclaimer

Disclaimer - introductie

Algemeen
Aarten Energy Solutions B.V., hierna weergegeven als AES, is eind maart 2015 ontstaan door samenvoeging van de activiteiten die voorheen door de juridische entiteiten Aarten Management & Consultancy B.V (AMC) en Aarten Wind Solutions B.V. (AWS) werden uitgevoerd.

Deze (AES) website heeft betrekking op alle activiteiten die verricht worden door Aarten Energy Solutions B.V. en andere werkmaatschappijen waarna wordt gerefereerd (i.e. EnShared en Zonatlas).

Deze (AES) website is eigendom van AES.

Toepasselijk recht
Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin AES is gevestigd.

Aansprakelijkheid
AES en/of andere werkmaatschappijen (via (in)directe link) behorende tot Aarten Holding (hierna vermeld als de Aarten Groep Bedrijven), zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website.

De gebruiker van de website vrijwaart AES en/of andere werkmaatschappijen behorende tot de Aarten Groep Bedrijven uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid en vrijwaart AES en/of andere werkmaatschappijen behorende tot de Aarten Groep Bedrijven ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website.

Inhoud
De inhoud en vormgeving van deze website pagina’s vallen onder het auteursrecht van Aarten Energy Solutions B.V., of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden, tenzij onder naleving van de volledige Copyright Notice. De volledige Copyright Notice, zoals hierna beschreven, maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Externe inhoud
Aarten-es.nl/aarten-es.com kan ook links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie verstrekking en niet ten teken dat AES en/of andere werkmaatschappijen behorende tot de Aarten Groep Bedrijven deze websites en/of hun inhoud aanprijzen of onderschrijven; AES en/of andere werkmaatschappijen behorende tot de Aarten Groep Bedrijven dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde websites.

Privacy
Aarten Energy Solutions B.V. en/of andere werkmaatschappijen behorende tot de Aarten Groep Bedrijven Privacyverklaring, zoals hierna beschreven, maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Informatie over Cookies
We verwijzen hierbij naar de separate sectie over Cookies. Voor meer informatie, ga naar de 'Cookies' pagina.

Volledige Copyright Notice

Op de inhoud van deze pagina's rust het auteursrecht van Aarten Energy Solutions B.V. (AES). Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in welke vorm dan ook is verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden:

Toestemming tot kopiëren voor louter persoonlijk gebruik
U mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.

Toestemming tot kopiëren voor beperkte doeleinden
U mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits:

  • u de website vermeldt als bron van de betreffende informatie; en
  • u de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden.

Deze toestemming tot kopiëren staat even wel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook zonder voorafgaande toestemming van AES. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website:

  • worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch
  • worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging.
Privacy Verklaring

Aarten Energy Solutions B.V. en/of andere werkmaatschappijen behorende tot de Aarten Groep Bedrijven kunnen u vragen om bepaalde informatie te verschaffen wanneer u deze website raadpleegt en uw verzoek per email aan ons kenbaar maakt. AES en/of andere werkmaatschappijen behorende tot de Aarten Groep Bedrijven mogen deze informatie aan derden verschaffen indien AES en/of andere werkmaatschappijen behorende tot de Aarten Groep Bedrijven hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens AES en/of andere werkmaatschappijen behorende tot de Aarten Groep Bedrijven verwerken.

Aarten Energy Solutions (AES) respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wanneer wij uw persoonsgegevens verkrijgen, zullen wij ze vertrouwelijk verwerken en gebruiken om u relevante informatie te verschaffen (indien wij dit besluiten). Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan derden ingeval u hierop een beroep doet om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met deze voorwaarden. In het geval u hier niet mee eens bent, verstrek dan niet uw gegevens.

Privacy van uw gegevens, verstrekt via de website of op andere wijze (bijv. middels rechtstreeks klant contact), is essentieel als onderdeel van onze dienstverlening. Wij zijn AVG-compliant (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door “cookies” gegenereerde informatie over uw gebruik van de website  wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Om uw gegevens verder te beschermen en om te voldoen aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens refereren wij aan specifieke verklaringen van Google, is het delen van informatie met Google Analytics uitgezet en uw IP-adres geanonimiseerd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Andere websites

Deze AES website kan links bevatten om het de gebruiker gemakkelijker te maken andere websites te raadplegen. Als de gebruiker deze links gebruikt om deze AES website te verlaten en de website van een derde partij bezoekt, kunnen AES en/of andere werkmaatschappijen behorende tot de Aarten Groep Bedrijven geen enkele controle uitoefenen op die website. AES en/of andere werkmaatschappijen behorende tot de Aarten Groep Bedrijven kunnen evenmin instaan voor de bescherming en de privacy van informatie die gebruikers hebben verstrekt bij hun bezoek aan websites van derden. Gebruikers dienen zelf behoedzaamheid te betrachten en de privacyverklaring te raadplegen die geldt voor de website in kwestie.